§ 1.
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu https://www.rynekfinansowy.info (dalej: Serwis) jest należąca do Grupy Kapitałowej SARE, której podmiotem dominującym jest SARE S.A. (NIP: 642-28-84-378) Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP: 642-31-83-413), która przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. Dz.U. 2018 poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).
 2. Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach technicznych, oraz w celu podjęcia działań mających skutkować zawarciem umowy między Użytkownikiem a Partnerem Salelifter sp. z o.o., oraz w celach marketingowych w wypadku wyrażenia przez użytkowników zgód wymaganych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Salelifter sp. z o.o. przetwarza wyłącznie kategorie danych osobowych podane przez Użytkowników.
 4. Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia wszystkim użytkownikom Serwisu, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dalej wskazanych w §3 poniżej.
 1. Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi standardami.
 2. Dane będą przetwarzane na czas wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu odwołania zgody w wypadku, gdy to zgoda użytkownika jest podstawą ich przetwarzania.
 3. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych spółki Salelifter sp. z o.o. za pośrednictwem adresu [email protected] lub [email protected].

§ 2.
Przekazywanie informacji

 1. Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nieuprawnionym. Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnia dane użytkowników jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz swoim partnerom handlowym w wypadku wyrażenia przez użytkownika wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa zgód.
 2. Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom informacji dotyczących działania i funkcjonalności Serwisu. Każdy z użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie ww. informacji od Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 3. Wszelkie informacje uznawane w myśl przepisów powszechnie obowiązującego prawa za informacje handlowe lub marketing bezpośredni mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).
 4. Wszelkie przypadki niezamówionych informacji handlowych prosimy zgłaszać na adres [email protected].

§ 3.
Prawa Użytkowników Serwisu

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem jak również prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania i przeniesienia. Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że jego dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Użytkownik może zaktualizować dane za pośrednictwem adresu [email protected] lub poprzez formularz na stronie Serwisu.

§ 4.
Warunki techniczne

 1. Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przechowuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, między innymi do utrzymania sesji użytkownika i lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb użytkowników. Informacje o plikach cookies znajdują się w Polityce Cookies Serwisu.
 2. Użytkownik, który wyraził zgody, o których mowa w §2 ust.3 może w każdym momencie je wycofać. W tym celu należy kliknąć w link rezygnacji (stopkę rezygnacji) będący elementem każdej wiadomości wysyłanej przez Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub przesłać taką informację na adres [email protected]  .

§ 5.
Zmiany polityki prywatności

 1. Salelifter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności.
 2. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w Serwisie.
 3. Korzystając z Serwisu użytkownik akceptuje postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.
 4. Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy na adres [email protected] .